-> Other stationsStations at MK:
Galicica-Baba, Ohrid
Jablanica-Tri Shilka
Gostivar
Kruševo
Treskavec
Dolneni
-> Other regions

Desktop view
Data provided by Holfuy.
© Holfuy Weather 2018